با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

انگلیسی با موزیک های جذاب و به روز-Adele – Million Years Ago

انگلیسی با موزیک های جذاب و به روز-Adele – Million Years Ago

 

 

I only wanted to have fun
فقط ميخواستم خوش بگذرونم

Learning to fly learning to run
ياد بگيرم پرواز كنم ، ياد بگيرم بدوم ( رها باشم )

I let my heart decide the way
به قلبم اجازه دادم تا مسير رو انتخاب كنه

When I was young
وقتى جوان بودم

Deep down I must have always known
ته دلم بايد اينو ميدونستم

That this would be inevitable
كه اين اجتناب ناپذيره

To earn my stripes I’d have to pay
براى اينكه شايستگى هامو نشان بدم ، بايد بهاش رو بپردازم

And bare my soul

و روحم را عريان كنم ( حرف دلم رو بزنم )

I know I’m not the only one
ميدونم كه فقط من نيستم

Who regrets the things they’ve done
كه از كارهايى كه كرده پشيمونه

Sometimes I just feel it’s only me
بعضى وقتها احساس ميكنم كه فقط من اينطوريم كه

Who can’t stand the reflection that they see
نميتونه در برابر بازتايى كه اونها ميبينن دوام بياره

I wish I could live a little more
آرزو ميكردم ميتونستم يكم  عمر كنم

Look up to the sky not just the floor
و نگاهم به آسمون باشه ، نه فقط زمين

I feel like my life is flashing by
احساس ميكنم زندگيم از جلو چشمام رد ميشه

And all I can do is watch and cry
و تنها كارى كه ميتونم انجام بدم اينه كه نگاه كنم و گريه كنم

I miss the air I miss my friends
دلم تنگ شده براى هوا و براى دوستام

I miss my mother I miss it when
دلم براى مادرم تنگ شده ، دلم براى وقتهايى تنگ شده

Life was a party to be thrown
كه زندگى مثل يه مهمانى براى برگزار شدن بود

But that was a million years ago

اما همه ى اينها مال ميليون ها سال قبله…

When I walk around all of the streets
وقتى تو خيابان ها پرسه ميزنم

Were I grew up and found my feet
خيابان هايى كه توشون بزرگ شدم و رو پاهام ايستادم

They can’t look me in the eye
اون وقت نميتونن توى چشمهام نگاه كنن

It’s like they’re scared of me
انگار از من ميترسن

I try to think of things to say
سعى ميكنم راجع به چيزهايى كه ميخوام بگم فكر كنم

Like a joke or a memory
مثل يه جوك يا يه خاطره

But they don’t recognise me now in the light of day
ولى اونها ديگه حتى تو روز روشن هم منو نميشناسن

I know I’m not the only one
ميدونم كه فقط من نيستم

Who regrets the things they’ve done
كه از كارهايى كه كرده پشيمونه

Sometimes I just feel it’s only me
بعضى وقتها احساس ميكنم كه فقط من اينطوريم كه

Who never became who they thought they’d be
اونى كه ميخواسته نشده

I wish I could live a little more
آرزو ميكردم ميتونستم يكم بيشتر عمر كنم

Look up to the sky not just the floor
و نگاهم به آسمون باشه ، نه فقط زمين

I feel like my life is flashing by
احساس ميكنم زندگيم از جلو چشمام رد ميشه

And all I can do is watch and cry
و تنها كارى كه ميتونم انجام بدم اينه كه نگاه كنم و گريه كنم

I miss the air I miss my friends
دلم تنگ شده براى هوا و براى دوستام

I miss my mother I miss it when
دلم براى مادرم تنگ شده ، دلم براى وقتهايى تنگ شده

Life was a party to be thrown
كه زندگى مثل يه مهمانى براى برگزار شدن بود

But that was a million years ago
اما همه ى اينها مال ميليون ها سال قبله…

A million years ago

ميليون ها سال قبله


آزمون زبان آزمون IELTS