با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

آهنگ Taking back my love

انریکه ایگلسیاس

Go ahead

پیش برو ادامه بده

Just leave

فقط برو (ترک کن)

Can’t hold you, you’re free

نمیتونم نگهت دارم، تو آزادی

You take all these things 
If they mean so much to you

همه ی این چیز ها رو بگیر (ببر)، اگه برات خیلی معنی دارن

I gave you your dreams

من رویا هات رو بهت دادم

Cause you meant the world

چون تو به معنای دنیا بودی (چون تو مفهوم و معنای دنیا بودی)

So did I deserve to be left in hurt

پس ایا استحقاق اینو داشتم که در حالی که اسیب دیدم رها بشم؟

So you think I don’t know

پس فکر می کنی نمیدونم

You’re out of control

تو خارج از کنترلی!

And then I’m finding all of this from my boys

و دارم همه ی اینارو از دوستام درمی یابم!

Girl you said I’m cold, you say it ain’t so

دختر,تو گفتی من سردم. گفتی. نگفتی؟

you already know I’m not attached to materials

تو پیش از این میدونستی که من دلبسته به مادیات نیستم

انریکه ایگلسیاس

“chorus”

I give it all up,i`m taking back my love

من دست از همه چیز برمیدارم,اما عشقمو پس میگیرم

i`m taking back my love

دارم عشقمو پس میگیرم

i`m taking back my love

دارم عشقمو پس میگیرم

i`ve given you too much

من خیلی زیاد بت دادم(زیاد عشق و محبت بخشیدم)

But i`m taking back my love

اما حالا دارم عشقمو پس میگیرم

i`m taking back my love,my love,my love,my love

دارم عشقمو پس میگیرم,عشقمو,عشقمو …

: (Ciara(singer

?What did i do

من چیکار کردم؟

To give us the cue

تا بهمون نشانه رو بدم

I`m just confused

من فقط گیج شدم

As i stand here look at you

همچنان که اینجا ایستادم و بهت نگاه میکنم

From head to feet

از سر تا پا

All it`s from me

همش از منه

انریکه ایگلسیاس

Go ahead keep your keys

پیش برو کلیدات رو نگه دار

Thats not what i need from you

اون چیزی نیست که از تو نیاز دارم

You think that you know

تو فکر میکنی که میدونی

“Enrique : “i do

آره اینطور فکر میکنم

you`ve made your self cold

تو خودتو سرد کردی

Enrique : oh yeah

اوه,آره

How could you believe them over me,i`m your girl

چه طور میتونستی اونارو بالا تر از من باور کنی؟من دوست دخترتم

You`re out of control

تو خارج از کنترلی

Enrique : so what

خب که چی

How could you let go

چطور تونستی بزاری بری

Enrique : oh yeah

اوه آره

Don`t you know i am not attached to materials

نمیدونستی که من دلبسته به مالیات نیستم


انریکه ایگلسیاس

I give it all up, but i am taking back my love

من دست از همه چیز برمیدارم,اما عشقمو پس میگیرم

I`m taking back my love

دارم عشقمو پس میگیرم

i`m taking back my love

دارم عشقمو پس میگیرم

I`ve given you too much

من خیلی زیاد بهت دادم(عشق و محبت رو)

But i am taking back my love

اما حالا دارم عشقمو پس میگیرم

I am taking back my love,my love,my love, my love

دارم عشقمو پس میگیرم , عشقمو …

I give it all up,but i am taking back my love

من دست از همه چیز بر میدارم ,اما عشقمو پس میگیرم

انریکه ایگلسیاس

So all this love, I gave you take it away

پس، تمام عشقی رو که به تو دادم رو ببر

:CIARA

You think material is the reason I came

فکر میکنی مادیات چیزیه که من به خاطرش اومدم؟

ENRIQUE

If I have nothing what do u want me to say?

اگه من چیزی نداشته باشم چیزی میخوای ازم که بگم؟

:CIARA

You take your money you take it all away

پولتو بگیر،همش رو ببر

I give it all up, but i’m taking back my love

من دست از همه چیز بر میدارم، اما عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love

دارم عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love

دارم عشقمو پس می گیرم

I’ve given you too much

من خیلی زیاد بهت بخشیدم (عشق و محبت رو…)

But i’m taking back my love

اما حالا  دارم عشقمو پس می گیرم

Im taking back my love, my love,my love,my love,my love

دارم عشقمو پس می گیرم..عشقمو…

I give it all up, but i’m taking back my love,

من دست از همه چیز بر میدارم، اما عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love

دارم عشقمو پس می گیرم

I’m taking back my love

دارم عشقمو پس می گیرم

I’ve given you too much

من خیلی زیاد بهت بخشیدم (عشق و محبت رو…)

But i’m taking back my love,

اما حالا  دارم عشقمو پس می گیرم

I`m taking back my love, my love,my love,my love,my love

من دارم عشقمو پس می گیرم..عشقمو…

انریکه ایگلسیاس

آموزشگاه زبان ALC  دوره هایی برای عزیزانی که حیطه کاریشان نیازمند به ارتباط با مشتریان انگلیسی زبان خود است طراحی و به عمل آورده است.

این دوره برای چه کسانی مفید و موثر است ؟
  • افرادی که ارتباط مستقیم و کلامی با مشتری دارند (هتل ها و …)
  • افرادی که در دپارتمان های  فروش مشغول به کارند
  • افرادی که زمینه کاریشان بین المللی است (سفارت ها ..)
  • افرادی که در کارهایی چون صادرات و واردات مشغول به کارند.

با ما تماس بگیرید


آزمون زبان آزمون IELTS