با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

ترجمه آهنگ A new day has come

A new day has come

 

 این آهنگ توسط هنرمند کانادایی Celine Dion در سال ۲۰۰۲ خوانده شده و آلدو نووا و استیفن موچو نویسندگان این اثر و  والتر افانائیف و نووا سازنندگان این آهنگ هستند.

ترجمه آهنگ A new day has come

I was waiting for so long

برای مدتهای طولانی انتظار کشیدم

For a miracle to come

تا معجزه ای از راه برسد

Everyone told me to be strong

به من می گفتند قوی باش

Hold on and don’t shed a tear 

صبرکن و اشک نریز

Through the darkness and good times

بدینسان ایام شادی از دل تاریکی پدید آمد

I knew I’d make it through

می دانستم می توانم از عهده اش برآیم

And the world thought I had it all

دنیا فکر می کرد آن را به دست آورده ام

But I was waiting for you

اما من انتظار تو را می کشیدم

Hush, Now

حالا سکوت کن

I see a light in the sky

در آسمان نوری می بینم

Oh, it’s almost blinding me

آه ، این درخشش تقریبا مرا نابینا می کند

I can’t believe

I’ve been touched by an angel with love

باورم نمی شود فرشته ی عشق مرا لمس کرده باشد

Let the rain come down and wash away my tears

بگذار باران فرو بارد

و اشکهایم را بشوید

Let it fill my soul and drown my fears

بگذار روحم را سیراب کند و وحشتم را غرق سازد

Let it shatter the walls for a new, new sun

بگذار دیوارها را فرو ریزد برای خورشید نو

ترجمه آهنگ A new day has come

روزی تازه فرا رسیده است

Where it was dark now there’s light

اکنون جای ظلمت را روشنایی فراگرفته

Where there was pain now there’s joy

اکنون جای درد را  شادمانی فراگرفته

Where there was weakness, I found my strength

All in the eyes of a boy

و قدرتم را من از دل ناتوانی یافتم

همه در چشمان یک مرد

Hush, Now 

حالا سکوت کن

I see a light in the sky

در آسمان نوری می بینم

Oh, it’s almost blinding me

آه ، این درخشش تقریبا مرا نابینا می کند

I can’t believe

I’ve been touched by an angel with love

باورم نمی شود فرشته ی عشق مرا لمس کرده باشد

Let the rain come down and wash away my tears

بگذار باران فرو بارد

و اشکهایم را بشوید

Let it fill my soul and drown my fears

بگذار روحم را سیراب کند و وحشتم را غرق سازد

Let it shatter the walls for a new, new sun

بگذار دیوارها را فرو ریزد برای خورشید نو

A new day has come 

روزی تازه فرا رسیده است

Let the rain come down and wash away my tears

بگذار باران فرو بارد

و اشکهایم را بشوید

Let it fill my soul and drown my fears

بگذار روحم را سیراب کند و وحشتم را غرق سازد

Let it shatter the walls for a new, new sun

بگذار دیوار ها فروریزد برای خورشید نو

A new day has come

روزی تازه فرا رسیده است

Hush, Now 

حالا سکوت کن

I see a light in your eyes

در چشمای تو نوری می بینم

Oh, it’s almost blinding me

آه ، این درخشش تقریبا مرا نابینا می کند

I can’t believe

I’ve been touched by an angel with love

باورم نمی شود فرشته ی عشق مرا لمس کرده باشد

شماره تماس جهت مشاوره رایگان و نحوه ثبت نام
۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱
۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱

آموزشگاه زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS در آکادمی زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS مختص تمامی متقاضیانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند و يابه منظور دست يابی به فرصت های شغلی قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند.


آزمون زبان آزمون IELTS