با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Maria Mena – Habits

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Maria Mena – Habits

I am a creature of habits
من مخلوق عادتهام
And I move in circles around you
دايره وار به دورت ميگردم
I will admit there’s a pattern one I’ve created myself
اعتراف ميكنم كه همه ى رابطه هام يه الگوى مشترك داشتتن که خودم ساختمش
None of my lovers dared leave me
هيچكدوم از عشاقم جرأت ترك كردنم رو نداشتن
I grew impatient and stale
اما من به مرور بى قرار و خسته ميشدم
Didn’t look back once I’d left them
وقتى تركشون ميكردم، حتى يكبار هم به عقب نگاه نميكردم
Cause I always expected to fail
چون هميشه انتظار شكست داشتم
But this time it’s different
اما اينبار همه چىز فرق ميكنه
The rules don’t apply
هيچ كدوم از قانون هام صدق نميكنن
But I need some distance to step out of line
اما نياز به كمى فاصله دارم تا از چارچوب بيرون بيام
So grant me this wish and meet me back here in a year
پس اين آرزوم رو برآورده كن و من و يكسال دوباره اينجا ملاقات كن
If we still exist, I can let go of my fear
اگه هنوزم زنده بوديم، ميتونم ترس هام رو رها كنم
Fear of normalcy
ترس از قاعده مند بودن

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Maria Mena – Habits

Fear of the solid walls of our future and let go of my past
ترس از ديوارهاى سنگين آينده مون و ترس از رها كردن گذشته ام
I must be crazy to want this
باید ديوونه باشم كه اينو ميخوام
Cause you are the girl of my dreams
آخه تو دختر روياهاى منى
But I’m prone to ruin the good things
اما من مستعد خراب كردن هر چيز خوبم
Cautious ’round balance it seems
به نظر ميرسه با احتياط بايد تعادل رو حفظ كنم
But with you it’s different
اما با تو همه چيز فرق ميكنه
The rules don’t apply
هيچ كدوم از قانون هام صدق نميكنن
But I need some distance to step out of line
اما نياز به كمى فاصله دارم تا از چارچوب بيرون بيام
So grant me this wish and meet me back here in a year
پس اين آرزوم رو برآورده كن و من و يكسال دوباره اينجا ملاقات كن
If we still exist, I can let go of my fear
اگه هنوزم زنده بوديم، ميتونم ترس هام رو رها كنم
Fear of normalcy
ترس از قاعده مند بودن
Fear of the solid walls of our future and let go of my past
ترس از ديوارهاى سنگين آينده مون و ترس از رها كردن گذشته ام


آزمون زبان آزمون IELTS