با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Hurts – Stay

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز-Hurts – Stay

My whole life waiting for the right time
کل زندگیم منتطر فرصت مناسب بودم
To tell you how I feel.
که بهت بگم چه حسی دارم
Know I try to tell you that I need you.
و بدون سعی دارم که بهت بگم به تو محتاجم.
Here I am without you.
من بدون تو اینجام
I feel so lost but what can I do?
احساس میکنم گم شدم ولی چه میشه کرد.
‘Cause I know this love seems real
چون میدونم این عشق به نظر واقعیه
But I don’t know how to feel.
ولی نمیدونم چه حسی باید داشت
We say goodbye in the pouring rain
زیر بارون شدید ازهم جدا شدیم
And I break down as you walk away.
و وقتی میزاری میری تو خودم میشکنم
Stay, stay.
بموون ، بموون
‘Cause all my life I’ve felt this way
چون کل زندگیم احساسم همین بوده
But I could never find the words to say
ولی هیچوقت کلماتی برای بیان کردنش پیدا نمیکنم
Stay, stay.
بمون ، بمون
Alright, everything is alright …
خوبه، همه چی خوبه
Since you came along
از وقتی تو اومدی و
And before you
قبل از تو
I had nowhere to run to
پناهگاهی نداشتم
Nothing to hold on to
چیزی نداشتم که با امید بهش ادامه بدم
I came so close to giving it up.
دیگه نزدیک بود تسلیم بشم
And I wonder if you know
و تو فکرم(متحیرم) آیا میدونی…
How it feels to let you go?
تورو ول کردن چه حسیه؟؟
You say goodbye in the pouring rain
زیر بارون شدید ازهم جدا شدیم
And I break down as you walk away.
و وقتی میزاری میری تو خودم میشکنم
Stay, stay.
بمون ، بمون
‘Cause all my life I’ve felt this way
چون کل زندگیم احساسم همین بوده
But I could never find the words to say
ولی هیچوقت کلماتی برای بیان کردنش پیدا نمیکنم
Stay, stay.
بمون ، بمون
So change your mind
پس تصمیمت رو عوض کن
And say you’re mine.
و بگو مال منی
Don’t leave tonight
امشب ترکم نکن
Stay.
بمون.
Say goodbye in the pouring rain
و وقتی میزاری میری تو خودم میشکنم
And I break down as you walk away.
و وقتی میزاری میری تو خودم میشکنم
Stay, stay.
بمون ، بمون
‘Cause all my life I’ve felt this way
چون کل زندگیم احساسم همین بوده
But I could never find the words to say
ولی هیچوقت کلماتی برای بیان کردنش پیدا نمیکنم
Stay, stay.
بمون ، بمون

Stay with me, stay with me,
Stay with me, stay with me,
Stay, stay, stay, stay with me.
با من بمون


آزمون زبان آزمون IELTS