با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-The Firefighter Song-Paul Cummings

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-The Firefighter Song-Paul Cummings

That old alarm was sounding
آن آژیر قدیمی به صدا درآمد
And he knew he had to go
و او می دانست که مجبور است برود
But all could think about
و تنها چیزی که می توانست راجع به آن فکر کند
Were his little girls at home
دخترانش در خانه بود
He signed onto this job
او وارد این شغل شد
To help the ones in need
تا به کسانی که به کمک نیاز دارند کمک کند
But every time he ran into that fire
اما هر باری که به داخل آتش می دوید،
He knew he might not leave
می دانست که ممکن است زنده نماند
He doesn’t want any money
او هیچ پولی نمی خواهد
For the things he trained to do
برای چیزهایی که برایش آموزش دیده است
He helps the ones in need,
او به کسانی که نیاز دارند، کمک می کند
And he sees the whole job through
و سراسر شغلش را این چنین می بیند
He’s well aware of the costs
او به خوبی قیمت…
That it takes to save a life
نجات یک زندگی را می داند
But that doesn’t matter
ولی هیچ اهمیتی ندارد
To the man he is inside
برای مردی که درون اوست
We all need to sing
همه ما باید بخوانیم
That firefighter’s song
آن آواز آتش نشان را
When that man pulled up on scene
زمانی که آن مرد به صحنه (حادثه) می رسد
All he heard were those kids screaming
تمام چیزی که می شنود، صدای جیغ کودکان است
He ran right through the front door
او مستقیما (شجاعانه) به سمت درب جلویی می دود
To save a few young dreams
برای نجات رویاهای جوانی که…
A few moments later,
چند لحظه بعد…
That house it had collapsed
آن خانه (آتش گرفته) آنها را خواهد بلعید
He’d never go back home again
او هرگز دوباره به خانه بر نمی گردد
To hang out with is kids
تا کودکانش را در آغوش بگیرد
He doesn’t want any money
او هیچ پولی نمی خواهد
For the things he trained to do
برای چیزهایی که برایش آموزش دیده است
He helps the ones in need,
او به کسانی که نیاز دارند، کمک می کند
And he sees the whole job through
و سراسر شغلش را این چنین می بیند
He’s well aware of the costs
او به خوبی قیمت…
That it takes to save a life
نجات یک زندگی را می داند
But that doesn’t matter
ولی هیچ اهمیتی ندارد
To the man he is inside
برای مردی که درون اوست
We all need to sing
همه ما باید بخوانیم
That firefighter’s song
آن آواز آتش نشان را
I hate to be the one,
من متنفرم از اینکه آن شخصی باشم…
That bring up, all this sad and bad news
آن خبرهای بد و ناراحت کننده را بیاورد
But that man will never have again
اما آن مرد دیگر هرگزنمی تواند
The things you and I do
کارهایی که من وتو انجام می دهیم را انجام دهد
He was taken from his kids and wife
او از همسر و فرزندانش گرفته شد
While helping a family
درحالی که در حال کمک به خانواده ای دیگر بود
So please sit back and thank the Lord
پس عقب بشین (مغرور نباش) و از خدا تشکر کن…
There’s men like him that breath
بخاطر اینکه چنین مردانی نفس می کشند
He doesn’t want any money
او هیچ پولی نمی خواهد
For the things he trained to do
برای چیزهایی که برایش آموزش دیده است
He helps the ones in need,
او به کسانی که نیاز دارند، کمک می کند
And he sees the whole job through
و سراسر شغلش را این چنین می بیند
He’s well aware of the costs
او به خوبی قیمت…
That it takes to save a life
نجات یک زندگی را می داند
But that doesn’t matter
ولی هیچ اهمیتی ندارد
To the man he is inside
برای مردی که درون اوست
We all need to sing
همه ما باید بخوانیم
Yeah We all need to sing
آه، همه ما باید بخوانیم
We all need to sing
همه ما باید بخوانیم
That firefighter’s song
آن آواز آتش نشان را
And we all need to pray
و همه ما باید دعا کنیم…
Cause that firefighter’s gone
برای آتش نشان هایی که رفته اند (از دست داده ایم)


آزمون زبان آزمون IELTS