با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Katy Perry-Firework

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Katy Perry-Firework

Do you ever feel like a plastic bag

تا حالا شده احساس کنی مثل یه کیسه پلاستیکی هستی؟

Drifting throught the wind

که با باد به هر طرف میری

Wanting to start again

می خوای از اول شروع کنی

Do you eve feel, fell so paper thin

تا حالا احساس یه برگه کاغذ نازک رو داشتی؟

Like a house of cards

مثل یه خونه کارتی

One blow from caving in

یه قدم تا نابودی

Do you ever feel already buried deep

تا حالا شده احساس کنی زنده به گوری؟

Six feet under scream

خیلی بلند فریاد میزنی

But no one seems to hear a thing

ولی انگار کسی چیزی نمی شنوه

Do you know that there’s still a chance for you

می دونی که همیشه یه شانس وجود داره

Cause there’s a spark in you

چون یه جرقه توی تو وجود داره

You just gotta ignite the light

تو داری روشن میشی

And let it shine

بذار بدرخشی

Just own the light

فقط شب رو مال خودت کن

Like the Fourth of July

مثل چهارم جولای

Cause baby you’re a firework

چون تو یه آتیش بازی هستی عزیزم

Come on show ’em what your worth

بیا نشون بده چقدر با ارزشی

Make ’em go “Oh, oh, oh!”

کاری کن بگن “اوه اوه اوه”

As you shoot across the sky-y-y

وقتی که داری از آسمون رد میشی

Baby you’re a firework

عزیزم تو یه آتیش بازی هستی

Come on let your color burst

بذار رنگ هات بترکه

Make ’em go “Oh, oh,oh!”

کاری کن بگن “اوه اوه اوه”

You’re gonna leave ’em fallin down- own- own

اونا رو ترک می کنی تا سقوط کنن

You don’t have to feel like a waste of space

نباید احساس کنی که بی ارزشی

You’re original, can not be replaced

تو اصلی، مثل تو نیست

If you only knew what the future holds

اگه فقط می دونستی که چه آینده ای داری

After a hurricane comes a rainbow

بعد از طوفان یه رنگین کمان میاد

Maybe you’re reason why all the doors are closed

شاید خودت دلیل همه درهای بسته ای

So you can open one that leads you to the perfect road

پس تو میتونی یکیشونو باز کنی تا به راه مناسب هدایت بشی

Like a lightning bolt, your heart will blow

مثل یه صاعقه قلبت منفجر خواهد شد

And when it’s time, you’ll know

و اونوقت خودت می فهمی

You just gotta ignite the light

تو داری روشن میشی

And let it shine

بذار بدرخشی

Just own the night

فقط شب رو مال خودت کن

Like the Fourth of July

مثل چهارم جولای

Cause baby you’re a firework

چون تو یه آتیش بازی هستی عزیزم

Come on show ’em what your worth

بیا نشون بده چقدر با ارزشی

Make ’em go “Oh, oh, oh!”

کاری کن بگن ” اوه اوه اوه”

As you shoot across the sky-y-y

وقتی که داری از آسمون رد میشی

Baby you’re a firework

عزیزم تو یه آتیش بازی هستی

Come in let your colors burst

بذار رنگ هات بترکه

Make ’em go “Oh, oh, oh!”

کاری کن بگن “اوه اوه اوه”

You’re gonna leave ’em fallin’ down- own- own

اونارو ترک میکنی تا سقوط کنن

Boom, boom, boom

بوم، بوم، بوم

Even brighter than the moon, moon, moon

حتی روشن تر از ماه، ماه، ماه

It’s always been inside of you, you, you

این همیشه توی وجود تو بوده تو، تو، تو

And now it’s time to let it through

و حالا وقتشه از این طریق اجازه بدی

Cause baby you’re a firework

چون تو یه آتیش بازی هستی عزیزم

Come on show ’em what your worth

بیا نشون بده چقدر با ارزشی

Make ’em go “oh, oh, oh!”

کاری کن بگن “اوه اوه اوه”

As you shoot across the sky-y-y

وقتی که داری از آسمون رد میشی

Baby you’re a firework

عزیزم تو یه آتیش بازی هستی

Come on let your colors burst

بذار رنگ هات بترکه

Make ’em go “Oh, oh, oh!”

کاری کن بگن “اوه اوه اوه”

You’re gonna leave ’em goin “Oh, oh, oh!”

اونارو ترک میکن تا سقوط کنن

Boom, boom, boom

بوم بوم بوم

Even brighter than the moon, moon, moon

حتی روشن تر از ماه، ماه، ماه

Boom, boom, boom

بوم بوم بوم

Even brighter than the moon, moon, moon

حتی روشن تر از ماه، ماه، ماه

 

 

 


آزمون زبان آزمون IELTS