با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با اهنگهای جدید و به روز-Adam Lambert – Better Than I Know Myself

زبان انگلیسی با اهنگ های جدید و به روز-Adam Lambert – Better Than I Know Myself

 

Cold as ice
سرد مثل یخ
And more bitter than a December winter night
سوزناک تر از سرمای ماه دسامبر
That’s how I treated you
رفتار من با تو اینجوری بود
And I know that
میدونم
I sometimes tend to loose my temper
گاهی اوقات عصبانی میشم
And I cross the line
و از حدم فراتر میرم
Yeah that’s the truth
آره این حقیقت داره
I know it gets hard sometimes
میدونم این وضعیت بعضی وقت ها سخت میشه
But I could never leave your side
ولی من هیچ وقت نتونستم از پیشت برم
No matter what I say
مهم نیست تو دعوا ها چی میگم
Cause if I wanted to go I would have gone by now,
چون اگه میخواستم برم تا حالا رفته بودم
But I really need you near me to
ولی من واقعا به تو نیاز دارم که پیشم باشی
Keep my mind off the edge
تا بتونم ذهنمو آروم کنم
If I wanted to leave I would have left by now
اگه میخواستم ترکت کنم تا حالا این کارو کرده بودم
But you’re the only one that knows me
ولی تو تنها کسی هستی که
Better than I know myself
من رو حتی بهتر از خودم میشناسه
All along
تمام این مدت
I tried to pretend it didn’t matter
من سعی کردم وانمود کنم که برام مهم نیست
If I was alone deep down I know
اگه تنهام ولی در عمق وجودم این رو میدونم که
If you were gone for even a day
حتی اگه تو به مدت یک روز از پیشم رفته بودی
I wouldn’t know which way to turn
من سرگردان میشدم و نمیدنستم از چه راهی برم
Cause I’m lost without you
چون من بدون تو خودمو گم میکنم(راهمو گم میکنم)
I know it gets hard sometimes
میدونم این وضعیت بعضی وقت ها سخت میشه
But I could never leave your side
ولی من هیچ وقت نتونستم از پیشت برم
No matter what I say
مهم نیست تو دعوا ها چی میگم
Cause if I wanted to go I would have gone by now,
چون اگه میخواستم برم تا حالا رفته بودم
But I really need you near me to
ولی من واقعا به تو نیاز دارم که پیشم باشی
Keep my mind off the edg
تا بتونم ذهنمو آروم کنم
If I wanted to leave I would have left by now
اگه میخواستم ترکت کنم تا حالا این کارو کرده بودم
But you’re the only one that knows me
ولی تو تنها کسی هستی که
Better than I know myself
من رو حتی بهتر از خودم میشناسه
I get kind of dark
یه جورایی شخصیتم تاریک میشه
Let it go too far
از حد خودم میگذرم
I can get obnoxious at times
بعضی وقت ها هم برات نفرت انگیز میشم
But try and see my heart
ولی تو سعی کن قلبم رو ببینی
Cause I need you now
چون من الان به تو احتیاج دارم
So don’t let me down
نا امیدم نکن
You’re the only thing in this world I would die without
تو تنها چیزی در این دنیا هستی که اگه نباشی من بدون تو میمیرم
Cause if I wanted to go I would have gone by now,
چون اگه میخواستم برم تا حالا رفته بودم
But I really need you near me to
ولی من واقعا به تو نیاز دارم که پیشم باشی
Keep my mind off the edge
تا بتونم ذهنمو آروم کنم
If I wanted to leave I would have left by now
اگه میخواستم ترکت کنم تا حالا این کارو کرده بودم
But you’re the only one that knows me
ولی تو تنها کسی هستی که
Better than I know myself
من رو حتی بهتر از خودم میشناس


آزمون زبان آزمون IELTS