با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-I’m still remembering cranberries

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-I’m still remembering cranberries

متن موسیقی:

I’m still remembering the day I gave my life away
هنوز روزی را که زندگیم رو از دست دادم به خاطر میارم

I’m still remembering the time you said you’d be mine
هنوز لحظه ای را که به من گفتی باید برای من باشی را به خاطر میارم

Yesterday was cold and bare, because you were not there
دیروز سردو خسته کننده بود چون تو آنجا نبودی

Yesterday was cold my story has been told
دیروز سرد بود داستانم گفته شد

I need your affection all the way the world has changed
مهربانیت را به هر طریق ممکن می خواهم

Or I’ve changed in a way
زمانه عو ض شده و یا من به طریقی تغییر کردم

I try to remain I’m trying not to go insane
سعی میکنم بمانم سعی میکنم دیوانه نشم

I need your affection all the way
مهربانیت را به هر طریق ممکن می خواهم

I’m still remembering my life before I became your wife
هنوز زندگیم رو قبل از اینکه همسر تو بشم به یاد میارم

I’m still remembering the pain and the mind games
هنوز درد و اندوه را به خاطر میاورم و بازی های ذهن را

Reverse psychology never tained me I didn’t sell my soul
جنون انتقام هیچگاه آلوده ام نکرد روحم رو نفروختم

I didn’t sell my soul
روحم رو نفروختم

I need your affection all the way
مهربانیت را به هر طریق ممکن می خواهم

The world has changed or I’ve changed in a way I try to remain
زمونه عوض شده یا من عوض شدم سعی میکنم بمونم

I’m trying not to go insane I need your affection all the way
سعی میکنم دیوانه نشم مهربانیت را به هر طریق ممکن می خواهم

They say the cream will always rise  to the top
آنها گفتند که چربی همیشه به بالا میاید

They say that good people are always first to drop
آنها گفتند که مردم خوب همیشه برای افتادن پیش قدمند

What of Kurt Cobain? Will his presence still remain?
کرت کوبین چی؟ آیا حضورش هنوز معنی دار است؟

Remember J.F. K ever saintly in a way
جی اف کندی را به خاطر آور تا به حال راهش مقدس شمرده میشود

Where are you now? Where are you now? Where are you now? I say where are you now?
الان کجایی؟ الان کجایی؟ اکنون کجایی؟ میگی الان کجایی؟

I need your affection all the way
مهربانیت را به هر طریق ممکن میخواهم


آزمون زبان آزمون IELTS