با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ-Hymn for the weekend

-زبان-انگلیسی-با-آهنگHymn for the weekend

Oh, angel sent from up above
مثل فرشته اى از بهشت نازل شدى

You know you make my world light up
ميدونى كه زندگيم رو روشنايى ميدى

When I was down, when I was hurt
وقتى غمگين و آزرده بودم

You came to lift me up
تو آمدى تا بهم قوت بدى

Life is a drink, and love’s a drug
زندگى مثل نوشيدنيه و عشق مثل مخدر

Oh, now I think I must be miles up
حالا فكر كنم مايل ها بالا هستم و پرواز ميكنم

( تحت تاثير خوشى زندگى با تو و عشق)
When I was a river, dried up
وقتى رودخانه اى خشك شده بودم

You came to rain a flood

آمدى تا سيل آسا بر من ببارى

And said drink from me,
و گفتى از من بنوش

drink from me
، از من بنوش

When I was so thirsty
وقتى عطش داشتم

Pour on a symphony
سمفونى برايم جارى كن

Now I just can’t get enough
حالا ديگه نميتونم سير بشم ازش

Put your wings on me, wings on me
بالهات را روى من بگذار

When I was so heavy
وقتى سنگين و متلاطم هستم

Pour on a symphony
سيمفونى برايم جارى كن

When I’m low, low, low, low

وقتى غمگين و بى انرژى هستم

I, oh, I, oh

Got me feeling drunk and high
اوه ، تو منو از خوشى مست و شاد كردى

So high, so high
بالا و بالاتر

I, oh, I, oh, I, oh

Now I’m feeling drunk and high
اوه ، تو منو از خوشى مست و شاد كردى

So high, so high

اون بالا بالاهام ..

Oh, angel sent from up above
تو اون فرشته اى كه از آسمان آمدى

I feel it coursing through my blood
حس ميكنم در رگ هايم جريان دارى

-زبان-انگلیسی-با-آهنگHymn for the weekend

Life is a drink, your love’s about
زندگى مثل يه نوشيدنيه و عشق تو

To make the stars come out

داره كارى ميكنه ستاره ها از آسمان بيرون بيان

Put your wings on me, wings on me
بالهات را روى من بگذار

When I was so heavy
وقتى سنگين و متلاطم هستم

Pour on a symphony
سيمفونى برايم جارى كن

When I’m low, low, low, low

وقتى غمگين و بى انرژى هستم

I, oh I, oh I

Got me feeling drunk and high

So high, so high

Oh I, oh I, oh I

I’m feeling drunk and high

So high, so high

Then we’ll shoot across the sky

Then we’ll shoot across the…

و بعد مثل شهاب سنگ آسمان را درمي نورديم[metaslider id=1651]

یادگیری-زبان-انگلیسی-با-آهنگHymn for the weekend


آزمون زبان آزمون IELTS