با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Calling me out

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Calling me out

I know we’re not the same, but you’re calling me out
میدونم ما مثل هم نیستیم ولی تو منو سرزنش میکنی

I can’t explain it, you’re calling me out
نمیتونم توضیح بدم تو منو سرزنش میکنی

I’m not to blame, don’t call me out
تقصیر من نیست منو سرزنش نکن

And I can’t explain it, you’re calling me out
و نمیتونم توضیح بدم تو منو سرزنش میکنی

Let’s get to the point yeah
بریم سر اصل مطلب آره

Did I disappoint ya?
من مأیوست کردم؟

I wish this was a dream, but for now you put the blame on me
کاش این یه رویا بود اما فعلا تقصیرُ میندازی گردن من

And I don’t really know what we’re fighting for
و واقعا نمیدونم سر چی داریم دعوا میکنیم

But right now it doesn’t matter though
گر چه الان دیگه مهم نیست

Still you put the blame on me
هنوز تقصیرُ میندازی گردن من

I know we’re not the same, but you’re calling me out
میدونم ما مثل هم نیستیم ولی تو منو سرزنش میکنی

And I can’t explain it, you’re calling me out
و نمیتونم توضیح بدم تو منو سرزنش میکنی

I’m not to blame, don’t call me out
تقصیر من نیست منو سرزنش میکنی

Well I can’t explain it, you’re calling me out
خب نمیتونم توضیح بدم تو منو سرزنش میکنی

Sometimes you know you just gotta let things go
بعضی وقتا میدونی که نباید خیلی سخت بگیری

Sometimes you know you just gotta let things go
بعضی وقتا میدونی که نباید خیلی سخت بگیری

Right or wrong, I’m moving on
چه درست چه غلط من دارم میرم دنبال زندگیم

This one’s to show that
با این کار میخوام اینو نشون بدم

Sometimes you know you just gotta let things go
بعضی وقتا میدونی که نباید خیلی سخت بگیری

 

 


آزمون زبان آزمون IELTS