با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با موزیک های جذاب و به روز—Julio Iglesias – And I Love Her

زبان انگلیسی با موزیک

I give her all my love

همه ی عشق و احساسم رو به او میدهم

That’s all I do

این تمام کاریست که میکنم

And if you saw my love

و اگر تو هم عشق مرا میدیدی

You’d love her, too

تو هم عاشقش میشدی

And I love her

عاشقشم

She gives me everything

با اون همه چیز دارم

And tenderly

به آرامی

The kiss my lover brings she brings to me

بوسه ایی که معشوقم به من هدیه میکند

And I love her

عاشقشم

A love like ours, could never die

عشقی اینچنین هرگز نخواهد مرد

As long as I have you near me

تا زمانیکه تو را کنارم داشته باشم

Bright are the stars that shine

ستاره های درخشان نورانی هستن

Dark is the sky

و آسمان تاریک ست

I know this love of mine

میدانم عشقم

Will never die

هرگز پایان نخواهد پذیرفت

And I love her,yes I love her

من عاشقش هستم

Bright are the stars that shine

ستاره های درخشان نورانی هستن

Dark is the sky

و آسمان تاریک ست

I know this love of mine will never die, And I love her

میدانم عشقم هرگز پایان نخواهد پذیرفت و من عاشقش هستم

 


آزمون زبان آزمون IELTS