با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با موزیک های به روز و جذاب-hello

Hello, it’s me
سلام .منم

I was wondering if after all these years
در تعجبم اگر بعد از این همه سال

You’d like to meet, to go over everything
دوست داشته باشی من رو ملاقات کنی. همه چیز رو به یاد بیاری

They say that time’s supposed to heal ya
اون ها میگن زمان تو رو شفا میده (تو رو خوب میکنه )

But I ain’t done much healing
ولی من انقدرا هم شفا پیدا نکردم (خوب نشدم)

?Hello, can you hear me
سلام، صدای منو می شنوی؟

I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم درباره کسی که باید می بودم

When we were younger and free
زمانی که ما جوون تر و آزاد بودیم

I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردیم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت

There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما وجود داره

And a million miles
بیش از یک میلیون مایل

Hello from the other side
سلامی از طرف دیگر

I must’ve called a thousand times to tell you
من حتما باید هزاران بار به تو زنگ بزنم تا بگم

I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم .برای تمام کارایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون

At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل میتونم بگم که سعی کردم تا بهت بگم

I’m sorry, for breaking your heart
متاسفم برای شکستن قلبت

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره .این واضح که تو دیگه اهمیت نمیدی

?Hello, how are you
سلام.حالت چطوره؟

It’s so typical of me to talk about myself
این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم

I’m sorry, I hope that you’re well
متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه

Did you ever make it out of that town
آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی

Where nothing ever happened?
جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد؟

It’s no secret
این یک راز نیست

That the both of us are running out of time
چون زمان هر دومون داره تموم میشه

Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام

I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم

I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون

At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه

Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه

Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه

Anymore
نه دیگه

Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام

I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم

I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون

At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی


آزمون زبان آزمون IELTS