با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با موسیقی های به روز و جذاب-Taylor-Swift-Love-Story

زبان انگلیسی با موسیقی های به روز-Taylor-Swift-Love-Story

We were both young, when I first saw you

وقتی اولین بار دیدمت هردومون بچه بودیم

I close my eyes and the flashback starts

چشامو می بندم و به عقب برمیگردم

I’m standing there, on a balcony in summer air

من اونجا رو بالکن وایستادم در حالی که باد تابستونی می وزه

I see the lights, see the party, the ball gowns

نورهارو می بینم، جشن روهم می بینم،لباس های رقص رو

I see you make your way through the crowd

تورومی بینم که بین جمعیت عبور می کنی

You say hello, little did I know

توسلام کردی،و من نمیدونستم

That you were Romeo, you were throwing pebbles

که تو رومئو بودی،توبودی که سنگ پرتاب می کردی

And my daddy said “stay away from Juliet”

و پدرم می گفت که ازش دوری کن ژولیت

And I was crying on the staircase

ومن روی راه پله  گریه می کردم

begging you, Please don’t go, and I said

و التماست می کردم که لطفانرو ومن گفتم

Romeo take me somewhere we can be alone

رومئو منو به جاهایی ببر که بتونیم تنها باشیم

I’ll be waiting , all there’s left to do is run

منتظرت خواهم موند و تنها راهی که برامون می مونه فراره

You’ll be the prince and I’ll be the princess

تو پادشاه خواهی شد و من پرنسس

It’s a love story,  baby,  just say yes

این یه قصه عاشقانه هست،عزیزم،فقط بگو باشه

So I sneak out to the garden to see you

دزدکی میام تو باغ تا تورو ببینم

We keep quiet because we’re dead if they knew

ساکت می مونیم چون اگربدونند میکشنمون

So close your eyes, escape this town for a little while

پس چشماتو ببند، واسه چند لحظه هم که شده از این شهر فرار کنیم

Cause you were Romeo, I was a scarlet letter

)چون تو رومئو بودی ومن یه اسکارلت لتر

And my daddy said, stay away from Juliet

و پدرم گفت که ازش دوری کن ژولیت

but you were everything to me

اما تو همه چیزمن بودی

I was begging you, Please don’t go, and I said

و التماست می کردم که لطفانرو،وگفتم:

Romeo take me, somewhere we can be alone

رومئو منو جاهایی ببر که بتونیم تنها باشیم

I’ll be waiting, all there’s left to do is run

منتظرت خواهم موند و تنها راهی که برامون می مونه فراره

You’ll be the prince and I’ll be the princess

تو پادشاه خواهی شد و من پرنسس

It’s a love story, baby, just say, yes

این یه قصه عاشقانه هست،عزیزم،فقط بگو باشه

Romeo save me, they’re trying to tell me how to feel

رومئو نجاتم بده, اونا تلاش میکنن به من بگن چه حسی دارند

This love is difficult but it’s real

این عشق سخته اما واقعیه

Don’t be afraid, we’ll make it out of this mess

نترس،ماازپس اون برخواهیم اومد

It’s a love story, baby, just say yes

این یه قصه عاشقانه هست،عزیزم،فقط بگو باشه

I got tired of waiting

از منتظر موندن دیگه خسته شدم

Wondering if you were ever coming around

و تعجب می کنم که هنوزم پیشم میای

My faith in you was fading

اعتمادم نسبت به تو داشت سست میشد

When I met you on the outskirts of town, and I said

وقتی تورو خارج از شهر دیدم،و گفتم

Romeo save me, I’ve been feeling so alone

رومئو منو نجات بده، خیلی احساس تنهایی می کنم

I keep waiting for you but you never come

منتظرت موندم،ولی هیچوقت نیومدی

Is this in my head, I don’t know what to think

این توی ذهنمه،نمیدونم به چی فکرکنم

He knelt to the ground and pulled out a ring and said

روی زمین زانو زدویه حلقه درآوردوگفت

Marry me Juliet, you’ll never have to be alone

با من ازدواج کن ژولیت،دیگه هیچ وقت تنها نخواهی بود

I love you, and that’s all I really know

من عاشقتم و این چیزیه که از ته قلب بهش ایمان دارم

I talked to your dad, go pick out a white dress

با پدرت حرف زدم،برو یه لباس سفید بپوش

It’s a love story, baby, just say, yes

این یه داستان عاشقانه هست،عزیزم،فقط بگو باشه

Cause we were both young when I first saw you

وقتی اولین بار دیدمت خیلی بچه بودیم


آزمون زبان آزمون IELTS