با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

All of me-John legend

All of me-John legend ترجمه و آهنگ

John legend
born December 28, 1978
an American singer, songwriter
record producer, activist
piano player, and actor

آهنگ All of me از John legend

ترجمه متن آهنگ All of me

? What would I do without your smart mouth

من بدون شيرين زبونيت چيکارکنم ؟

Drawing me in , and you kicking me out

منو غرق خودت می کنی و بعد پسم مي زنی

You’ve got my head spinning
no kidding , I can’t pin you down

گیج شدم ، شوخی نمی کنم ، نمی تونم مجبورت کنم

? What’s going on in that beautiful mind

توی اون ذهن زيبا چی می گذره ؟

I’m on your magical mystery ride

من در سواری راز جادویی توام

And I’m so dizzy
don’t know what hit me , but I’ll be alright

و خيلي گيجم ، نمی دونم چی آزارم می ده ، ولی خوب می شم

My head’s under water

سرم زير آبه

But I’m breathing fine

ولی راحت نفس می کشم

All of me-John legend ترجمه و آهنگ

You’re crazy and I’m out of my mind

تو ديوونه ای و من عقلمو از دست دادم

Cause all of me‘

چون تمام وجودم

Loves all of you

عاشق تمام توست

Love your curves and all your edges

عاشق چین و قوس ها و تمام گوشه کنار هایت

عاشق تمام عیب های بی نقص تو

Give your all to me

تمام وجودت رو به من بده

I’ll give my all to you

من هم تمام وجودمو تقدیمت می کنم

You’re my end and my beginning

تو شروع و پایان منی


Even when I lose I’m winning

من (زمانی که با توام) حتی وقتی می بازم هم برنده ام

Cause I give you all of me‘

چون من تمام وجودمو تقدیمت می کنم

And you give me all of you

و تو هم تمام وجودتو به من می دی

? How many times do I have to tell you

چند بار من باید بهت بگم ؟

Even when you’re crying
you’re beautiful too

که حتی وقتی که گریه هم می کنی زیبایی

The world is beating you down
I’m around through every mood

دنیا داره تو رو به زمین می زنه ، (ولی) من در هر مود (حس و حال) تو کنارتم

You’re my downfall , you’re my muse

تو سقوط منی ، تو منبع الهامم هستی

My worst distraction , my rhythm and blues

All of me-John legend ترجمه و آهنگ

بدترین حواس پرتی من ، ریتم و ساز
(ریتم و بلوز یه نوع سبک موسیقی نیز است) منی

I can’t stop singing , it’s ringing
in my head for you

من نمی تونم دست از خوندن بردارم ، سرم داره سوت می کشه برای تو

My head’s under water

سرم زير آبه

But I’m breathing fine

ولی راحت نفس می کشم

You’re crazy and I’m out of my mind

تو ديوونه ای و من عقلمو از دست دادم

Cause all of me‘

چون تمام وجودم

Loves all of you

عاشق تمام توست

Love your curves and all your edges

عاشق چین و قوس ها و تمام گوشه کنار هایت

All your perfect imperfections

عاشق تمام عیب های بی نقص تو

Give your all to me

تمام وجودت رو به من بده

I’ll give my all to you

من هم تمام وجودمو تقدیمت می کنم

You’re my end and my beginning

تو شروع و پایان منی

Even when I lose I’m winning

من (زمانی که با توام) حتی وقتی می بازم هم برنده ام


Cause I give you all of me‘

چون من تمام وجودمو تقدیمت می کنم

And you give me all of you

و تو هم تمام وجودتو به من می دی

Cards on the table
we’re both showing hearts

کارت هایمان بر روی میز است ، هر دوی
ما دل (قلب) در دستمونه و نشون می دیم

Risking it all , though it’s hard

بر همه چیز ریسک می کنیم ، با اینکه سخته

All of me-John legend ترجمه و آهنگ

Cause all of me‘

چون تمام وجودم

Loves all of you

عاشق تمام توست

Love your curves and all your edges

عاشق چین و قوس ها و تمام گوشه کنار هایت

All your perfect imperfections

عاشق تمام عیب های بی نقص تو

Give your all to me

تمام وجودت رو به من بده

I’ll give my all to you

من هم تمام وجودمو تقدیمت می کنم

You’re my end and my beginning

تو شروع و پایان منی

Even when I lose I’m winning

من (زمانی که با توام) حتی وقتی می بازم هم برنده ام

Cause I give you all of me‘

چون من تمام وجودمو تقدیمت می کنم

And you give me all of you

و تو هم تمام وجودتو به من می دی

I give you all of me

من تمام وجودمو بهت تقدیم می کنم

And you give me all of you , all

و تو تمام وجودتو بهم می دی ، تمامشو

آزمون های بین المللی زبان انگلیسی
برای مهاجرت چه آزمونی لازم است؟

شماره تماس جهت مشاوره

۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱ 
۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱


آزمون زبان آزمون IELTS